Regulamin strony

  • Administratorem strony jest Nicole Radomska, właścicielka firmy Samorozwijalnia Nicole Radomska, ul. Komuny Paryskiej 81/45, 50-452 Wrocław, NIP: 9880269229

 

  • Jeśli korzystasz z mojej strony internetowej jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie zarówno Regulaminu strony, jak i Politykę Prywatności.

 

  • Strona powstała w celu informowania o usługach świadczonych przez firmę Samorozwijalnia Nicole Radomska.

 

  • Zawar­tość strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym prawem, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

 

  • Kopiowanie materiałów (takich jak: zdjęcia, teksty, grafiki itp.), całości lub fragmentu kodu strony, a także pozostałych elementów graficznych stanowiących szablon strony jest zabronione bez zgody Właścicielki strony.

 

  • Wszystkie materiały dostarczane przez firmę Samorozwijalnia Nicole Radomska w ramach strony internetowej są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych. Autorka dołożyła wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zawarte na stronie zagadnienia i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.

 

  • Właścicielka strony zastrzega sobie prawo zmiany Regu­la­minu. W przy­padku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, informacja o doko­na­nej zmia­nie pojawi się w postaci zamiesz­cze­nia ujed­no­li­co­nego tek­stu zmie­nio­nego Regulaminu na stro­nie internetowej. Wówczas, dalsze korzy­sta­nie z naszej strony jest jed­no­znaczne z tym, że akceptujesz nową tre­ść Regulaminu.

 

  • W razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści, doty­czą­cych tre­ści zamiesz­czo­nych na stronie, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wspierampasje.pl

 

Data publikacji Regulaminu: 20.06.2019 r.